Thẻ máy trạm dành cho IT

Khác biệt máy trạm dành cho IT với máy tính thông thường

Máy trạm là máy tính cấu hình cao, có hệ thống được thiết kế với khả năng đồ họa tiên tiến,...