Thỏa thuận sử dụng

Điều 1: Chấp nhận Điều khoản thỏa thuận về sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam (ITC Global). Trang website này được điều hành bởi ITC Global. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện và Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang website này. Website https://superworkstation.vn/ và những sản phẩm, dịch vụ trên website là thuộc sở hữu của ITC Global. Việc bạn sử dụng website và các sản phẩm, dịch vụ được mô tả trên website https://superworkstation.vn/ đồng nghĩa bạn đồng ý với những nội dung được quy định trong Thỏa thuận sử dụng này.

Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật, chúng tôi có quyền chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung hoặc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung điều khoản của thỏa thuận này mà không bắt buộc thông báo trực tiếp cho bạn, nhưng sẽ đăng công khai trên website của ITC Global.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục truy cập website của chúng tôi và sử dụng sản phẩm, dịch vụ sau khi Thỏa thuận sử dụng được cập nhật, bổ sung, có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản thỏa thuận đã được cập nhật.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ không có hiệu lực áp dụng và được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

 • “ITC Global”, “Chúng tôi”: Công ty Cổ Phần Dữ liệu Trực tuyến Việt Nam.
 • “Bạn”, “Khách hàng”: Là người truy cập trên trang website này và/hoặc mua, sử dụng hợp pháp các sản phẩm, dịch vụ do ITC Global cung cấp và có quyền sở hữu đối với sản phẩm, dịch vụ do mình mua, sở hữu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Sản phẩm, dịch vụ của ITC Global là những sản phẩm, dịch vụ được ghi trên website này.

Điều 3: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/ hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ

 • Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
 • Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác với bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại virus phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
 • Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ nhân viên của ITC Global, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • Bạn khai thác sử dụng dịch vụ vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình dịch vụ của ITC Global tại Điều 16.
 • Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
 • Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác.
 • Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

 • Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên mua, thuê và sử dụng sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với ITC Global. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ của ITC Global. Bạn tư chịu trách nhiệm cho các cam kết của mình.
 • Bạn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trong trường hợp nhận được yêu cầu xác minh thông tin của ITC Global, bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, chính xác.
 • Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng sản phẩm, dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra.
 • Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên, hình thức của tổ chức, thông tin về địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân và những thông tin thay đổi khác của bạn mà ITC Global có yêu cầu) thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho ITC Global biết, để luôn đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. ITC Global không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý, hay bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.
 • Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho ITC Global: 01 (một) hợp đồng dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức và giấy tờ khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của ITC Global. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho ITC Global và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. ITC Global không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.
 • Bạn phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia.VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông – Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý theo từng thời điểm.
 • Trong trường hợp bạn tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), bạn có trách nhiệm phải xác thực các thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền trong khoản thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế đó. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh.
 • Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.
 • Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho ITC Global về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật và (b) bảo đảm rằng bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. ITC Global không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

Điều 5: Quyền và trách nhiệm của ITC Global

 • Với tư cách là nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ, ITC Global có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong suốt thời gian khách hàng duy trì và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ITC Global.
 • Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ; chất lượng của sản phẩm, dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ITC Global với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định tại Điều 4 nêu trên.
 • ITC Global có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.
 • Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, ITC Global có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo Điều 8 của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6: Quy định về thanh toán

 • Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: https://superworkstation.vn/huong-dan-phuong-thuc-thanh-toan/
 • ITC Global không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này.

Điều 7: Quy định về gia hạn dịch vụ

 • Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại ITC Global.
 • Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi ITC Global nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm ITC Global nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.
 • Khách hàng chủ động liên hệ với ITC Global và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau:
 • Tên miền .VN và tên miền quốc tế: thanh toán phí dịch vụ trước 30 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ máy chủ (Dedicated, Colocation, VPS, Cloud VPS, Cloud Server, Hosting, Email, tủ Rack, DC, DR, Tape Offsite, Bandwith…..): thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm: thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Dịch vụ tổng đài (Cloud PBX, Cloud CC): thanh toán phí dịch vụ trước 15 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
 • Các sản phẩm, dịch vụ khác do ITC Global cung cấp mà không quy định tại thỏa thuận này sẽ được quy định cụ thể cho từng trường hợp trong hợp đồng cung cấp và sử dụng sản phẩm, dịch vụ ký giữa ITC Global và khách hàng.
 • ITC Global không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 8: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

 • Dịch vụ do ITC Global cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.
 • ITC Global có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:
 • Khách hàng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của Thỏa thuận này trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4 của Thỏa thuận này.
 • Khách hàng không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho ITC Global trong thời hạn 15 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. ITC Global không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

Điều 9: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

 • Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm ITC Global nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin gửi về hòm thư điện tử của ITC Global hoặc bằng phương thức khác. ITC Global không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
 • Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:
 • Chủ thể và thông tin của chủ thể (tên thay đổi, địa chỉ giao dịch, địa chỉ xuất hóa đơn, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, mã số thuế, điện thoại, email,…) không đúng hoặc chưa đầy đủ.
 • Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website của ITC Global đối với trường hợp đăng ký mới trong vòng 30 ngày. Trừ các trường hợp đã ký hợp đồng và duy trì trước đó, các thông số dịch vụ sẽ căn cứ theo đúng hợp đồng đã ký.
 • Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công.
 • Các trường hợp khác, tùy theo từng sản phẩm, dịch vụ và đơn hàng đăng ký cụ thể tại từng thời điểm.

Điều 10: Hỗ trợ khách hàng

 • ITC Global không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại từ các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi sử dụng, cung cấp các dịch vụ đó.
 • ITC Global cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.
 • Thông báo yêu cầu hỗ trợ cho ITC Global thông qua tổng đài 19006891 hoặc điện thoại 024 7302 6698 – 028 7302 6698 hoặc Email [email protected] hoặc website itcglobal.vn, sau khi bạn đã cố gắng tự khắc phục lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà vẫn không thành công trong việc sử dụng dịch vụ.

Điều 11: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

 • Trong mọi trường hợp, ITC Global không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
 • ITC Global không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
 • ITC Global không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý và tự thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của ITC Global, đặc biệt là ngay tại thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. ITC Global sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.
 • Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm, dịch vụ bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm, dịch vụ để đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
 • Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
 • Bạn hiểu rõ  và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác.

Điều 12: Bảo mật thông tin khách hàng

 • ITC Global tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật thông tin được nêu rõ tại https://superworkstation.vn/chinh-sach-bao-mat/

Ngày cập nhật: 11/09/2017